تعیین و گرفتن وقت سفارت آمریکادردبی,ترکیه,ارمنستان,قبرس09196359077
 

توجه فرمایید ھمه ي افرادي كه قبلا به انگلستان سفر كرده اند

یا اولین بارشان میباشد باید تمامي مدارك زیر را مجددا به سفارت

تسلیم نمایند.

 

1.ترجمه رسمي و اصل مدارك ملكي (سند ملكي،اجاره نامه...)
2.ترجمه رسمي و اصل مدارك بانكي (پرينت 6 ماھه حساب بانكي جاري و سپرده)
3.ترجمه رسمي و اصل مدارك شغلي ( گواھي اشتغال به كار، حكم
بازنشستگي ، فیشحقوقي ، جواز كسب، روزنامه رسمي... )
4.مدارك از طرف انگلستان: دعوتنامه به ھمراه كپي پاسپورت دعوت كننده،
مدارك شغلي ، گواھي اشتغال به كار و در آمد، فیشحقوقي، پرينت حساب
بانكي،اجاره نامه يا سند مالكیت ملك محل سكونت در انگلستان.آخرين برگ
مالیات پرداختي به دولت انگلستان،چند عدد قبوض پرداختي(برق،گاز...)
4 جديد زمینه سفید * 5.دو قطعه عكس 6
6.فرم اينترنتي درخواست ويزا و برگه ي تايیديه نوبت
7.يك نسخه كپي از تمامي مدارك بالا براي روز نوبت در سفارت لازم میباشد.
8.ھزينه ويزاي مورد تقاضا
9.ترجمه شناسنامه

 

كپي شده از سایت سفارت بریتانیا:


مدارک مورد نیاز


لطفا توجه نمایید که کلیه متقاضیان روادید صرفه نظر از اینکه قبلا به بریتانیا سفر کرده باشند و یا خیر میبایستی کلیه  مدارک پشتیبانی کننده برای درخواست روادید خود را تسلیم نمایند.
كلیة مداركي كه ھمراه تقاضاي ویزا ارائه مي شود باید اصل باشد. مدراک غیر انگلیسی باید ھمراه با ترجمه رسمي تحویل داده شوند، که توسط مترجم رسمی تاریخ زده و امضاء شده باشد.

متقاضیان باید علاوه بر اصل و ترجمه مدارک ، یک سری فتوکپی کامل از کلیه فرمھا و مدارک درخواست ویزا ارائه دھند . این مدارک عبارت است از:

- فرم درخواست روادید که بصورت اینترنتی توسط شما تکمیل شده است
- فتوکپی صفحه اول گذرنامهان که حاوی عکس و مشخصات شما می باشد
- کلیه مدارک پشتیبانی کننده (مانند دعوت نامه، صورتحساب ھای بانکی، مدارک مربوط به شما در بریتانیا ارسال شده است (sponsor) وضعیت مھاجرت و غیره) که بوسیله ضامن

- کلیه مدارک پشتیبانی کننده شخصی شما مانند اسناد مالکیت، مدارک مربوط به اشتغال،صورتحساب ھای بانکی، دفترچه ھای پس انداز و سپرده ھای کوتاه وبلند مدت و غیره. فتوکپی اصل مدرک به زبان فارسی ھمراه با ترجمه مصدق آن مورد نیاز می باشد.

درخواست متقاضیانی که از ارائه اصل مدارک پشتیبانی کننده و ترجمه آنھا ھمراه با یک سری کامل فتوکپیخودداری نمایند ممکن است رد شود.

گذرنامه شما تا اتخاذ تصمیم در مورد درخواست تان نزد ما باقی خواھد ماند. این مدت ممکن است تا 20 روز کاری بطول انجامد. بنابراین لطفا این مسئله را ھنگام انجام ترتیبات مربوط به سفر مد نظر داشته باشید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

09196359077 - Hosseini

 

 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ساعت 20:37  توسط HOSSEINI |